xManager - Facturi fiscale, evidenta încasari, rapoarte vanzari, avize, curs valutar, jurnal de vanzari, facturare
 

Facturi fiscale, evidenta încasari, rapoarte vanzari, avize, curs valutar, jurnal de vanzari, facturare
 Legislatie in domeniul facturarii - Tipărirea facturilor fiscale într-un singur exemplar !  

ORDIN nr.1.077 din 6.08.2003 al ministrului finanţelor publice privind condiţiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, utilizate în activitatea financiară şi contabilă
Publicat în M.Of. nr. 580/14.08.2003

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) şi ale art. 1 alin. (10) teza a II-a din Hotărârea Guvernului nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, potrivit cărora, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finanţelor Publice aprobă introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune şi specifice, precum şi modificarea sau eliminarea celor aflate în uz, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Agenţii economici pot solicita aprobare pentru editarea, într-un singur exemplar, a facturilor fiscale cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, utilizate în activitatea financiară şi contabilă, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

1. sfera de activitate a agenţilor economici este prestarea de servicii sau livrarea bunurilor de utilitate publică, cum sunt: furnizarea energiei electrice, termice, a gazelor naturale şi a apei, canalizarea, telefonia fixă şi mobilă, transmisia de programe TV şi radio şi altele similare;

2. din punct de vedere al bazei de date există posibilitatea reconstituirii în orice moment a conţinutului facturii fiscale care reflectă prestaţiile, respectiv livrările efectuate, şi implicit a veniturilor înregistrate în baza acestui document;

3. exemplarul 2 al facturii fiscale care se arhivează pe suport WORM este semnat de persoana care îl întocmeşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

4. există un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzând măsurile tehnice şi organizatorice care să asigure următoarele cerinţe minimale:

a) confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor;
b) confidenţialitatea şi nonrepudierea tranzacţiilor;
c) confidenţialitatea şi integritatea datelor;
d) împiedicarea, detectarea şi monitorizarea accesului neautorizat în sistem;
e) restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale, evenimente imprevizibile, prin:
- arhivarea datelor utilizând tehnologia WORM (Write Once Read Many), care să permită inscripţionarea o singură dată şi accesarea ori de câte ori este nevoie a informaţiilor stocate;
- înregistrarea datelor din documentele financiar-contabile în timp real, în alt sistem de calcul, cu aceleaşi caracteristici, care să fie amplasat într-o altă zonă a localităţii sau într-o altă localitate;
f) au fost prevăzute orice ale activităţi sau măsuri tehnice necesare pentru exploatarea în siguranţă a sistemului, care includ documentarea dezvoltării, testării şi implementării soluţiei informatice, precum şi a oricăror incidente şi deficienţe întâlnite pe parcursul utilizării acestui sistem;
g) a fost întocmit un raport de audit asupra planului de securitate, efectuat de o echipă formată din personal independent, specializat şi atestat. Prin atestare se înţelege certificarea personalului ca auditor de sisteme informatice, oferită de Asociaţia de Audit şi Control al Sistemelor Informatice (ISACA) - Information Systems Audit and Control Association.

Art. 2. - Agenţii economici vor edita zilnic Jurnalul pentru vânzări cod 14-6-12/a.

Art. 3. - (1) Documentaţia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 se depune de către agenţii economici la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Anual, până la data de 31 martie a anului următor, agenţii economici vor depune la organul fiscal teritorial un raport de audit al sistemului informatic utilizat.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) conduce la suspendarea dreptului de a emite, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, utilizate în activitatea financiară şi contabilă.

Art. 4. - Direcţia de reglementări contabile va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 6 august 2003.
Nr. 1.077.

© 2002-2014 102mg top s.r.l. Toate Drepturile Rezervate | MyBlog.ro
BestHost.ro - Gazduire Web