xManager - Facturi fiscale, evidenta încasari, rapoarte vanzari, avize, curs valutar, jurnal de vanzari, facturare
 

Facturi fiscale, evidenta încasari, rapoarte vanzari, avize, curs valutar, jurnal de vanzari, facturare
 Legislatie in domeniul facturarii - CNP (codul numeric personal) pe factura fiscală  


Ordin nr. 29
din 14 ianuarie 2003
privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 28 ianuarie 2003


În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Activităţile de livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate direct către populaţie, pentru care agenţii economici sunt obligaţi să emită facturi fiscale, sunt următoarele:
a) vânzarea bunurilor de folosinţă îndelungată, definite potrivit legii;
b) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;
c) serviciile de reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
d) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
e) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
f) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
g) serviciile medicale cu plată prestate la domiciliul sau la locul de muncă al clientului.
Art. 2. - Persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente şi care nu sunt impuse pe bază de norme de venit sau în sistem forfetar, care au relaţii contractuale cu persoane juridice pentru livrări de bunuri, închirieri sau prestări de servicii, vor întocmi pentru sumele primite sau de primit, în condiţiile stabilite prin contractele respective, factură, factură fiscală sau alt document legal aprobat.
Art. 3. - (1) În situaţia în care bunurile nu se livrează de la sediul social înscris în antetul facturii fiscale sau al altui document legal aprobat pentru livrarea bunurilor, se vor menţiona pe factura fiscală sau pe documentul respectiv, în mod suplimentar, elementele de identificare a locului de expediere a bunurilor, şi anume: denumirea sucursalei, punctului de lucru etc., localitatea, strada şi numărul, sectorul/judeţul.
(2) În partea stângă jos a facturii fiscale vor fi menţionate şi datele de identificare a persoanei care efectuează livrarea bunurilor, şi anume: numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport), codul numeric personal.
(3) Persoanele juridice care utilizează facturi fiscale specifice, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care nu au rubrică specială pentru înscrierea datelor de identificare prevăzute la alin. (2), până la modificarea (adaptarea) formularelor respective vor înscrie (completa) în partea de jos a formularului datele persoanei autorizate să efectueze livrarea bunurilor.
(4) Pe facturile fiscale care se utilizează pentru prestări de servicii se vor menţiona, în mod expres, numărul şi data contractului, respectiv ale comenzii, în cazul prestărilor de servicii ocazionale care nu au la bază un contract.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică pentru livrările de bunuri în sistem cash & carry.
Art. 4. - În cazul pierderii sau sustragerii formularelor cu regim special, agenţii economici sunt obligaţi:
a) să anunţe, în termen de 24 de ore de la constatare, pierderea sau sustragerea formularelor cu regim special la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, a municipiului Bucureşti, respectiv la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz; pentru sustragere vor fi anunţate şi organele de poliţie;
b) să transmită Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. lista seriilor şi plajelor de numere ale formularelor cu regim special pierdute sau sustrase, în termen de 48 de ore de la constatarea pierderii sau sustragerii.
Art. 5. - (1) Persoanele juridice care prestează servicii de morărit, pentru serviciile prestate atât către persoane juridice, cât şi către persoane fizice, vor întocmi Bonul de măciniş cod 6-3-10/A, prevăzut în anexa la prezentul ordin, şi Factura fiscală cod 14-4-10/A.
(2) Persoanele juridice beneficiare ale serviciilor de morărit vor întocmi factura fiscală pentru contravaloarea produselor cedate prestatorului sub formă de uium.
Art. 6. - Persoanele juridice care au primit codul unic de înregistrare de la registrul comerţului vor înregistra pe documentele financiar-contabile acest cod în rubrica alocată până în prezent codului de înregistrare fiscală.
Art. 7. - Direcţia de reglementări contabile, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 14 ianuarie 2003.
Nr. 29.

ANEXĂ*)
___________
*) Modelul formularului este reprodus în facsimil.

Prestator ........................... Beneficiar .....................................
(denumirea, forma juridică) (denumirea, forma
juridică/numele şi prenumele)
Codul unic de înregistrare .......... Codul unic de înregistrare/CNP .................
Sediul (localitatea, str., nr.) ..... Sediul/domiciliul (localitatea, str., nr.) .....
..................................... ................................................
Contul .............................. Contul .........................................
Banca ............................... Banca ..........................................

BON DE MĂCINIŞ Nr. .....
data ................

---------------------------------------------------------------------------------------------
| |--------------------------------------------------------------------------|
| |Primit | Uium reţinut | |Produse eliberate beneficiarului| Pierderi |
| Specificaţie | la |--------------|Măcinat| - kg - | din |
| |măcinat| în | în |- kg - |--------------------------------|fabricaţie|
| |- kg - |natură|numerar| |Făină| Mălai | Tărâţe | Corpuri | - kg - |
| | |- kg -|- kg - | | | | | străine | |
|------------------+-------+------+-------+-------+-----+-------+--------+---------+----------|
|------------------+-------+------+-------+-------+-----+-------+--------+---------+----------|
|------------------+-------+------+-------+-------+-----+-------+--------+---------+----------|
|-------------------------------------------------------+-------------------------------------|
|Prestator, |Beneficiar, |
---------------------------------------------------------------------------------------------
6-3-10/A

BON DE MĂCINIŞ Nr. .....
data ................
(cod 6-3-10/A)

Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare
1. Serveşte ca:
- document de primire a cerealelor pentru măcinat, în regim de prestaţie, cu plata în natură sau în bani;
- evidenţierea uiumului reţinut în natură sau plata prestaţiei în numerar şi a produselor eliberate beneficiarului;
- document de înregistrare în gestiune a veniturilor realizate din activitatea de prestaţii de măciniş a uiumului în natură sau a sumelor încasate în numerar.
2. Se întocmeşte, în două exemplare, de către unitatea prestatoare, înscriindu-se cantitatea adusă la măcinat, uiumul reţinut în natură sau preţul prestaţiei în lei, precum şi produsele eliberate beneficiarului.
Se semnează de prestator şi de beneficiar.
3. Circulă:
- la beneficiar, pentru a face dovada pe timpul transportului a produselor rezultate din măciniş şi pentru înregistrarea în contabilitate, după caz (exemplarul 1);
- la prestator, pentru înregistrarea zilnic, pe baza recapitulaţiei, a cantităţilor de cereale din uium intrate în gestiune sau înregistrarea în registrul de casă a numerarului încasat ca tarif al prestaţiei (exemplarul 2).
Lunar, prestatorul morii întocmeşte raportul de producţie din măciniş, document centralizator pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică.
4. Se arhivează:
- la prestator (exemplarul 2);
- la beneficiar (exemplarul 1).
 

© 2002-2014 102mg top s.r.l. Toate Drepturile Rezervate | MyBlog.ro
BestHost.ro - Gazduire Web